Zmanjšajte bolniške odsotnosti

Vaši organizaciji prilagojena študija: ANALIZA, UKREPI, IMPLEMENTACIJA

Vaši organizaciji prilagojena študija za zmanjšanje bolniških odsotnosti

Z nakupom organizaciji prilagojene študije naročnik dobi:

 • praktični vodnik v zmanjšanje stroškov in posledic bolniških odsotnosti, prilagojen naročniku,
 • analizo ključnih razlogov za odsotnost, vključno s ca. 30 tabelami, grafi in slikami,
 • ca. 30 top ukrepov z opredelitvijo aktivnosti, cilja, ciljne skupine, kazalca uspeha ipd.
 • 10 ključnih priporočil za učinkovito uvedbo v prakso,
 • izračun stroškov, prihrankov in ekonomske upravičenosti ukrepov z orodjem KALDOZ,
 • pričakovano povprečno zmanjšanje bolniškega staleža v 3–5 letih: od 12 do 36 odstotkov (KIMDPŠ, 2012; Uhle in Treier, 2023).

Število študij je omejeno zaradi omejitve razpoložljivih ekspertnih ur. Pohitite z naročilom.

OPIS ŠTUDIJE IN NAČRTA

RAZUMEVANJE BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI V PANOGI OZ. ORGANIZACIJI

S to študijo boste pridobili dragocene vpoglede za identifikacijo vzrokov bolniških odsotnosti, merjenje napredka ter razumevanje stroškov odsotnosti za vašo organizacijo in zaposlene.

Prepoznavanje temeljnih vzrokov za bolniško odsotnost

Identifikacija vzrokov je ključni za oblikovanje učinkovitih strategij za povečanje prisotnosti zaposlenih. Vzroki so pogosto kompleksni in večplastni. V študiji uporabljeni pristopi za določitev ključnih razlogov so podatki NIJZ o bolniškem staležu po MKB klasifikaciji in sekundarni viri, predvsem iz držav EU, ankete itd.

Delež izgubljenih dni v Sloveniji po diagnozah MKB-10 - primer

Graf: Delež izgubljenih dni v Sloveniji po diagnozah MKB-10 (primer)

Merjenje absentizma: kazalniki spremljanja, sledenja in ocenjevanja uspešnosti

V tem poglavju bo naročnik dobil pregled nad ključnimi indikatorji za merjenje in sledenje bolniških odsotnosti. Študija vključuje indikatorje kot so odstotek bolniškega staleža, indeks frekvence, indeks onesposabljanja, indeks resnosti, stopnja vračila na delo, analiza trendov. Ti indikatorji vam bodo pomagali sprejemati odločitve in akcijske ukrepe na temelju relevantnih podatkov in dejstev.

Stroški in posledice bolniških odsotnosti za organizacijo in njene zaposlene

Absentizem povzroča neposredne in posredne stroške, za organizacijo in njene zaposlene. Neposredni stroški vključujejo nadomestilo za čas bolniških odsotnosti, stroške nadomeščanja, in druge stroške za kritje odsotnosti zaposlenih, medtem ko posredni stroški vključujejo izgubo produktivnosti, zmanjšanje kakovosti in zadovoljstva strank in upad motivacije.

Stroški

Povprečno na leto

V petih letih

Delež (%)

Stroški nadomestil čas za čas bolniške
odsotnosti

39.637 €

198.183 €

27%

Stroški prezentizma

99.092 €

495.458 €

67%

Stroški  menjave
zaposlenih

9.379 €

46.896 €

6%

Skupna ocena
stroškov na ravni organizacije

148.107 €

740.537 €

100%

Skupna ocena
stroškov na zaposlenega

1.481 €

7.405 €

ANALIZA RAZLOGOV ZA BOLNIŠKO ODSOTNOST

To poglavje vsebuje podrobne rezultate analize vzrokov bolniških odsotnosti pri naročniku oz. v panogi ter Sloveniji. Podatki so prikazani v pregledni obliki, ki omogoča hitro razumevanje stanja in oblikovanje ključnih ukrepov. Analiza zajema vzroke za bolniško odsotnost po boleznih oz. drugih razlogih ter ugotovitve in priporočila zdravnikov medicine dela.

Primer grafa: Gibanje odstotka bolniškega staleža primerjalno z dejavnostjo in Slovenijo, za izbrano obdobje

Vir: NIJZ podatki za obdobje 2014-2021, obdelava podatkov Inštitut za produktivnost

Graf: Skupine bolezni, ki so največ prispevale k bolniškemu staležu v 2021, primerjava s Slovenijo in dejavnostjo

Graf: Glavni razlogi za bolniško odsotnost v podjetju v letih 2014 do 2021 (skupaj); % BS

Vir: NIJZ podatki za obdobje 2014-2021, obdelava podatkov Inštitut za produktivnost

AKCIJSKI UKREPI IN STRATEGIJE ZA ZMANJŠANJE BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI

Študija vključuje strategije in podrobne akcijske tabele ukrepov, ki smiselno, za vsak ključni ukrep, navajajo tudi predloge ukrepov ter indikatorje uspeha.
Eden od učinkovitih ukrepov je pogosto vzpostavitev jasnih politik glede prisotnosti in morebitne nagrade za prisotnost. To vključuje postavitev jasnih pričakovanj glede prisotnosti in točnosti, zagotavljanje informacij in izvajanje sistema za sledenje prisotnosti.
Druga pogosta strategija je ukrepanje glede glavnih zdravstvenih razlogov za odsotnost z dela. Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva obolenja so najpogosteje glavni vzrok bolniških odsotnosti. Ta študija ponuja ciljno usmerjene ukrepe za reševanje teh težav, vključno z ukrepi na področju ergonomije, usposabljanji, skrbjo za telesno sproščanje in rekreacijo.
55% bolniških odsotnosti je povezano s stresom. Pomemben del ukrepov se nanaša na strategije za reševanja težav s stresom, izgorelostjo in slabim počutjem oziroma duševnim zdravjem zaposlenih.

Primer tabele ukrepov glede počutja, stresa in izgorelosti

UKREP

CILJNA SKUPINA

AKTIVNOSTI

ROK

NAMEN OZ
UČINEK

KAZALNIK, OCENA
USPEHA

Delavnice upravljanja stresa, čuječnosti

uprava, zaposleni, ki doživljajo močan stres

organizacija delavnic v živo in preko spleta

mesečno, kvartalno

zmanjšanje % BS in stresa, mesečne delavnice preko spleta,
kvartalne v živo

število delavnic in udeležencev, zadovoljstvo

Individualna pomoč posameznikom z večjimi težavami

zaposleni s težavami z duševnim zdravjem

anonimna telefonska pomoč (Employee Assistance Program), coaching za zdravje, individualna
pomoč izgorelim

tekoče

psihološka pomoč v krizi, zmanjšanje % BS

število individualnih pomoči

Delavnice  komunikacije za ravnanje
z zahtevnimi strankami

prodaja, servis

organizacija delavnic

po ena delavnica v prvi in drugi polovici leta

pridobljene veščine ravnanja s strankami, boljše počutje,
zmanjšanje % BS

število delavnic in udeležencev, zadovoljstvo

Delavnice upravljanja časa

uprava, vodje, strokovni delavci

organizacija delavnic

po ena delavnica v prvi in drugi polovici leta

večja produktivnost, zmanjšanje stresa

število izvedeni delavnic in udeležencev, zadovoljstvo

Raziskava psihosocialnih tveganj in stresa

zaposleni, ki delajo s strankami

izvedba (spletne) ankete, poročilo

september 2023

boljše razumevanje obremenitev

število respondentov, izdelano poročilo

Raziskava z zdravjem povezanega življenjskega sloga

proizvodni delavci

izvedba (spletne) ankete, poročilo

september 2023

boljše razumevanje obremenitev

število respondentov, izdelano poročilo

Študija zajema tudi nekaj predlogov ukrepov zaradi drugih glavnih razlogov za bolniško odsotnost, kot jih pokaže analiza podatkov NIJZ (poškodbe in zastrupitve, odsotnosti zaradi okužb dihal ipd.).

Spodbujanje zavzetosti zaposlenih je še ena ključna strategija za zmanjšanje odsotnosti z dela. Ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, ki ceni prispevke zaposlenih, podpira odprto komunikacijo in ponuja priložnosti za povratne informacije in sodelovanje, izboljša angažiranost zaposlenih in njihovo zadovoljstvo pri delu.

Ukrepi glede programa promocije za zdravje izhajajo iz dobre evropske prakse promocije zdravja in počutja zaposlenih. Vsebujejo smiseln nabor plačljivih in brezplačnih ukrepov zaposlenih, ki vključujejo tudi komuniciranje in ozaveščanje zaposlenih in druge specifične ukrepe glede na panogo.
Še nekaj ukrepov za zmanjšanje odsotnosti z dela lahko vključuje razvoj programa vrnitve na delo, omogočanje fleksibilnega delovnega časa in ukrepe za izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, ustvarjanje učinkovitih sistemov za nagrajevanje uspešnosti, ki zagotavljajo redne povratne informacije, ter ponujanje možnosti za karierno rast in razvoj.

Na koncu poglavja je v študijo vključeno tudi nekaj drugih ključnih ukrepov za preprečevanje poškodb in zastrupitev na delovnem mestu, značilnih za panogo naročnika.

STRATEGIJE V AKCIJI: IZVAJANJE UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE ABSENTIZMA V PROIZVODNIH PODJETJIH

Praktična priporočila za uvedbo ukrepov v akcijski načrt podjetja se nanašajo na praktična priporočila podjetjem pri uvajanju ukrepov, navedenih v akcijskem načrtu podjetja. Priporočila pomagajo pri lažji implementaciji zlasti tistih ukrepov, kjer je nesodelovanje zaposlenih lahko nekaj večje.

Prepoznavanje potencialnih izzivov in razvoj strategij za premagovanje teh izzivov obravnava potencialne izzive, s katerimi se lahko soočijo organizacije pri izvajanju načrta za zmanjšanje odsotnosti z dela. Ti lahko vključujejo odpor zaposlenih, pomanjkanje sredstev in druge zunanje dejavnike. Študija vam ponuja strategije za premagovanje teh izzivov, vključno z vključevanjem zaposlenih v proces načrtovanja, vnaprejšnjim odkrivanjem morebitnih ovir in razvojem načrtov za obravnavo nepredvidenih ovir.

CILJI

CILJNA SKUPINA

AKTIVNOSTI

ČASOVNI RAZPORED

REZULTATI

KAZALNIK
USPEHA

Pomanjkanje vključenosti in sodelovanja zaposlenih

vsi zaposlenih

informiranje in vključevanje zaposlenih, upravljanje pomislekov itd.

pred uveljavitvijo in redno po uveljavitvi

povečano vključevanje  in sodelovanje zaposlenih

udeležba zaposlenih in kazalniki prisotnosti

Pomanjkanje denarja

vodstvo

izvedba analize stroškov in koristi za upravičenje naložbe

pred uveljavitvijo

odobritev in financiranje načrta

rezultati analize stroškov in koristi

Nepripravljenost vodstva na zmanjševanje odsotnosti

vodstveni kader

ozaveščanje in usposabljanje vodstvenega kadra

letni načrt in tekoče izvajanje

vodje redno podpirajo ukrepe

kazalniki bolniškega staleža po oddelkih

Omejeni podatki in analiza

HR in vodstvo

izvedba temeljite analize absentizma in njegovega vpliva na organizacijo

pred uveljavitvijo in redno po uveljavitvi

povečano razumevanje problema in učinkovitosti načrta

kakovost podatkov o absentizmu in trendov

Itd.

Komunikacija ukrepov za zmanjšanje bolniških odsotnosti predstavlja pristope, kako učinkovito sporočati načrt za zmanjšanje odsotnosti vsem zaposlenim. To vključuje zagotavljanje, da vsi zaposleni razumejo pravila in pomen prizadevanj in sodelujejo pri izvrševanju. To lahko pomeni, da bi morale organizacije zagotoviti usposabljanje zaposlenih glede izvajanja določenih ukrepov in jim zagotoviti ustrezno podporo med procesom implementacije. Ukrepi se nanašajo na mešanico učinkovitih kanalov in načinov ozaveščanja in spodbujanja sodelavcev.

Poglavje, ki obravnava spremljanje napredka in morebitne korake prilagajanja navaja rešitve, kako organizacije vzpostavijo sistem meritve uspešnosti za merjenje učinka načrta in spremljanje napredka skozi čas. Redni pregledi lahko pomagajo prepoznati področja, ki jih je treba izboljšati.

ZAKLJUČEK S KLJUČNIMI PRIPOROČILI

Naroči

Pogoji za naročanje.

Na podlagi vašega naročila vam bomo poslali predračun.

Naročnik se obvezuje, da bo posredoval podatke, ki so potrebni za izvedbo študije. Izvajalec se obvezuje za zaupno obravnavo vseh pridobljenih podatkov.

Število študij je omejeno zaradi omejitve razpoložljivih ekspertnih ur. Pohitite z naročilom.

Za vsa dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na 040 662 003 ali info@produktivnost.si.

5 + 0 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
 • Paket A

  Analiza razlogov s poglobljeno razlago.
  Analiza NIJZ podatkov
  Analiza in poglobljena razlaga NIJZ podatkov

 • Paket B

  Analiza razlogov in akcijski načrt ukrepov.
  Analiza NIJZ podatkov.
  Analiza in poglobljena razlaga NIJZ podatkov.
  Vzroki, merjenje in stroški absentizma.
  Načrt z akcijskimi tabelami ukrepov.

 • Paket C

  Analiza razlogov, akcijski načrt in ukrepi za implementacijo.
  Analiza NIJZ podatkov.
  Analiza in poglobljena razlaga NIJZ podatkov.
  Vzroki, merjenje in stroški absentizma.
  Načrt z akcijskimi tabelami ukrepov.
  Dobra praksa uvajanja izvedbe v prakso.
  Izračun stroškov bolniških, prezentizma in fluktuacije in ekonomske upravičenosti ukrepov.