Promocija zdravja pri delu: Z znanjem do zdravja zaposlenih

Promocija zdravja pri delu: projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih predstavlja učinkovit pristop za promocijo zdravja na delovnem mestu in zmanjšanje odsotnosti z dela v dejavnosti zdravstva. Vključuje tako usposabljanje sindikalnih predstavnikov za proaktivno promocijo zdravja, kot izvedbo primera dobre prakse v Splošni bolnišnici Novo mesto. Poteka v obdobju oktober 2013 – november 2014.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 v 6. členu določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja. V 32. členu pa, da mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva za promocijo zdravja in način spremljanja. Inšpektorat RS za delo navaja, da je leta 2012 le okoli 5 % slovenskih podjetij imelo načrt in izvajalo aktivnosti na področju promocije zdravja (Markota, 2012). Hkrati finančno breme zdravstvenega absentizma v obdobju od 2000 do 2010 konstantno raste. In sicer z 224 mio € v letu 2000 na 439 mio EUR v 2010, znesek vseh nadomestil plač na aktivno osebo pa z 280 €/osebo v 2010 na 527 €/osebo v 2010 (Občasnik ZZZS, 2011). Promocija zdravja pri delu je torej zakonska obveznost.

 

Projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih

Slika 1: Promocija zdravja pri delu po korakih

Namen projekta

  • Sindikalne predstavnike usposobiti za proaktivno promocijo zdravja in sicer v organizacijah, oz. dejavnostih z visokimi stopnjami absentizma v Slovenij.
  • Izvedba primera dobre prakse ter posledično zmanjševanje absentizma v Splošni bolnišnici Novo mesto (preko 1000 zaposlenih).
  • Pridobiti relevantne empirične podatke za pripravo strokovnih podlag za odločanje o ukrepih za promocijo zdravja na nivoju organizacije

Prijavljeni projekt predstavlja nov model, ki bo delojemalski strani pomagal pri proaktivni promociji zdravja na delovnem mestu. Tako je uporaben ne le za sindikate, pač pa tudi svete delavcev v organizacijah in druge odgovorne strokovnjake, katerih odgovornost je (tudi) promocija zdravja pri delu (varnostni inženirji, kadrovski strokovnjaki, itd).

Konzorcij sestavljajo Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije KSJS, Družbenomedicinski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Glotta Nova, center za novo znanje d.o.o. in Inštitut za produktivnost d.o.o.

 Cilji projekta

1)    Ozaveščati in usposobiti predstavnike Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugo ciljno javnost (vodstva, strokovni sodelavci, itd) za proaktivno vlogo pri promociji zdravja na delovnem mestu.

2)    Usposobiti ključno osebje za vodenje razgovorov, povezanih z odsotnostjo z dela, oziroma promocijo zdravja (coaching program).

3)    Izpeljati primere dobre prakse promocije zdravja v Splošni bolnišnici Novo Mesto. Kjer bo na osnovi izvedene presoje obremenitev in tveganj na delovnem mestu pripravljen program promocije zdravja, ter glede na program s strani konzorcija izvedeni tudi nekateri ukrepi promocije zdravja.

4.)   Pridobiti relevantne empirične podatke za pripravo strokovnih podlag za odločanje o ukrepih za promocijo zdravja na nivoju organizacije

Promocija zdravja pri delu izhaja iz ciljev projekta, ki so so namenjeni ciljnim javnostim oziroma dejavnostim, ki se nahajajo na celotnem območju Republike Slovenije – zdravstvo in kjer je problematika zdravja, vključno s stopnjo absentizma, med najvišjimi v Sloveniji. Projekt je namenjen dejavnosti, ki kumulativno dosega visok odstotek zaposlenih v Sloveniji.

Cilji bodo doseženi z izvedbo sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja. Ti so  kombinacija informativnih, svetovalnih, vzgojno izobraževalnih aktivnosti ter konkretnih programov pri posameznih delodajalcih in organizacijah. Promocija zdravja pri delu je tek na dolge proge.

Vprašalnik OPSA za zdravstvo

ZZZS1“Projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”