Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj : e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih

OPSA orodje za promocijo zdravja: številne zdravstvene težave zaposlenih se povezujejo s psihosocialnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni  v delovnem okolju. Razumemo jih predvsem kot tiste vidike dela, delovnih organizacij in značilnosti delavcev, ki izzovejo prekomerni stres in posledično različne zaplete na področju psihičnega, fizičnega in socialnega zdravja delavcev  kot tudi negativne ekonomske posledice v delovni organizaciji, ki se pojavijo zaradi izostankov z dela, zmanjšane storilnosti, fluktuacije idr.

Vodstva organizacij prepogosto kažejo premajhno podporo promociji zdravja na delovnem mestu, kar prav tako nakazuje na njihovo kontinuirano nezadostno nerazumevanje ekonomskih posledic zdravstvenih in psihosocialnih težav zaposlenih ter hkrati nepoznavanje donosnosti smotrnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu (Podjed, 2014).

Za večino delovnih organizacij ostaja izziv celostno in dolgoročno učinkovito prepoznavanje ter obvladovanje psihosocialnih tveganj. Temu je namenjeno OPSA orodje za promocijo zdravja. Če za fizična, biološka in kemična tveganja velja, da jih lahko relativno dobro obvladujemo s pomočjo zaščitne opreme, varovalnega vedenja, predpisanih standardov in podobnim, to ne velja za psihosocialna tveganja, saj gre za izjemno občutljivo in težje merljivo področje, povezano predvsem s subjektivnim doživljanjem določenih okoliščin dela.

Opažanja in raziskave že zadnjih 20 let (Eurofound & OSHA, 2014) potrjujejo, da izpostavljenost psihosocialnim tveganjem pri delu škoduje zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Ne samo to, psihosocialna tveganja so povezana z več vidiki delovne učinkovitosti, kot je npr. absentizem ter zadovoljstvo pri delu. Obvladovanje tveganj bi morala postati prioriteta, saj boljše delovno okolje pripomore k izboljšanemu zdravju ter ekonomski učinkovitosti podjetij (Eurofound & OSHA, 2014). OPSA orodje za promocijo zdravja podpira obvladovanje tveganj, saj omogoča dobro analizo stanja.

Promocija zdravja na delovnem mestu: e-orodje za celovito podporo

Namen projekta je OPSA orodje za promocijo zdravja, izdelava uporabniku prijaznega e-orodja za ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj, ki bo v treh različicah prilagojeno zaposlenim v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja. E-orodje bo prosto dostopno in na voljo vsem zainteresiranim delovnim organizacijam (majhnim, srednjim in velikim) na celotnem območju Republike Slovenije. Ker bo e-orodje izdelano na osnovi aktualnih smernic na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj v delovnem okolju, predstavlja glede na tovrstna razpoložljiva orodja v slovenskem prostoru pomembno novost, ki bo delovnim organizacijam v veliko pomoč pri načrtovanju ustrezne strategije na področju promocije zdravja, ki bo vključevala tako omejevanje izvorov psihosocialnih obremenitev v delovnem okolju, kakor tudi njihovih za zdravje škodljivih posledic (stres, izgorevanje, nasilje, idr.).

OPSAOPSA profil obremenitev na delovnem mestu

S projektom OPSA orodje za promocijo zdravja torej želimo prispevati k boljšemu zdravju in počutju zaposlenih, izboljšanemu znanju in kompetencam delodajalcev pri soočanju s psihosocialnimi tveganji pri delu ter tudi k znižanju ekonomskih posledic nezdravega delovnega okolja.

Glavni cilji projekta so:

  1. Izdelava e-orodja za celovito podporo promociji zdravja.
  2. Ozaveščanje in izobraževanje ciljnih javnosti (inženirjev za varnost pri delu, predstavnikov kadrovskih služb, sindikalnih zaupnikov oziroma drugih zainteresiranih zaposlenih)
  3. Izdelava Vodiča za razumevanje stroškovno finančnih vidikov zdravja zaposlenih s pripadajočo zloženko, ki bosta namenjena vodstvu, delodajalcem ter drugi zainteresirani javnosti.
  4. Izdelava priročnika za uporabo e-orodja ter smernicami za implementacijo ukrepov za obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju.

Objave v medijih

Spoznajmo primerna orodja, Delavska enotnost, oktober 2016

Spremljajte projekt:

Facebook

Google +

LinedIn

ZZZS1“Projekt Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih
je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”