Raziskave trgov in zaposlenih

Raziskave trga

Kako boste zadeli tarčo, če jo sploh dobro ne vidite? Naj gre za raziskave trgov in konkurence ali za interne raziskave (anketiranje) zaposlenih, rezultati raziskav so temelj za dobre poslovne odločitve.

Tržne raziskave

Več kot 60 odstotkov novih podjetij propade v prvem letu trgovanja. Večina teh neuspehov izhaja iz dejstva, da njihova ponudba ni boljša od že obstoječe. S kakovostno tržno raziskave boste ne le pridobili dobro razumevanje tržne realnosti in priložnosti na trgu, pač pa tudi zmanjšali tveganja izgube časa in denarja za stvari, ki jih nihče noče. Tržne raziskave niso pomembne samo za zagonska podjetja in ambiciozne lastnike podjetij, so tudi temeljna strateška praksa uveljavljenih podjetij, saj veljajo ista pravila. Dobra tržna raziskava mora biti vir številnih dobrih poslovnih idej!

Raziskave zaposlenih

Z internimi vprašalniki (anketiranjem zaposlenih) se izognete ukrepanju na pamet in gradite dolgoročne izboljšave glede zaposlenih na trdnih temeljih. Dobro zastavljene in izvedene raziskave vam omogočajo dolgoročno spremljanje in primerjave ključnih kazalnikov uspešnosti in zadovoljstva sodelavcev.

Izvedba raziskave

Pristop raziskave poteka v petih korakih:

 1. Določitev raziskovalnega cilja oziroma problema
  To je najpomembnejši korak, saj je temelj vsega nadaljnjega dela. Opredelimo jasen namen, zakaj bomo potrebovali zbrane podatke. V tej fazi opredelimo raziskovalna vprašanja, razvijamo hipoteze in opredelimo meje raziskave.
 2. Izdelava načrta raziskave
  Glede na vrste raziskav (npr. raziskave trgov, kupcev oz. konkurence, interne ankete zaposlenih) izbiramo med različnimi metodami doseganja ciljev. Opredelimo orodja in metode, s katerimi bomo obdelovali podatke in pripravili poročilo. Pomemben element je opredelitev in minimiziranje potrebnih stroškov, da pridemo do rezultata.
 3. Zbiranje podatkov
  Zagotoviti je potrebno veljavne in nepristranske podatke, iz različnih zornih kotov. Glede na raziskave, uporabljamo prosto dostopne, po dogovoru tudi plačljive podatke, znanstvene podatke, anketiramo oziroma zbiramo subjektivna mnenja respondentov in analiziramo druge podatke, ki jih morda ne moremo dobiti zgolj ob pogledu na graf.
 4. Analiza podatkov in priprava poročila
  Zbrane podatke uredimo in prikažemo v obliki preglednic, grafov in diagramov. Ugotovi se frekvenčna porazdelitev, izračuna se povprečja ter mere variabilnosti ipd. Na voljo je veliko statističnih orodij za natančnejše analize in določanje pomena rezultatov. Čeprav je posamezen podatek lahko zanimiv, je pomembno, da razumemo trende in ključne tržne razmere. V redu je, če je vaša hipoteza napačna – se vsaj lahko pravočasno prilagodite.
 5. Predlogi ukrepov

V izogib pastem preveliki količini nerazumljenih podatkov in posledično »analize-paralize« je največja skrb posvečena pripravi jasnih in razumljivih akcijskih ukrepov.

Največ referenc imamo pri glede:

 1. raziskav (tujih) trgov, ter
 2. raziskave oz. anketiranj zaposlenih na področjih vodenja projektov, zadovoljstva, zdravja in psihosocialnih tveganj, itd.

Nekaj dobrih razlogov za naše sodelovanje

 • preko 30 obsežnejših in več manjših drugih tržnih raziskav študij (preko 4.000 strani),
 • ugledni domači in tuji naročniki (Slovenija, Avstrija, Švica, Finska, Rusija..),
 • možnost izdelave originalnih vprašalnikov, prilagojenih naročniku,
 • obvladovanje angleškega, nemškega in srbohrvaškega jezika,
 • uporaba sodobnih orodij analiz podatkov.

O meni in moje reference in priporočila najdete v povezavah.

Možnosti za nadaljnjo podporo

 • podpora pri pridobitvi nepovratnih sredstev oziroma subvencij (vavčerji, mentorstva, razpisi…),
 • podjetniško mentoriranje,
 • izdelava strategij,
 • izdelava tržnih raziskav,
 • svetovanje pri generiranju poslovnih modelov,
 • različna izobraževanja,
 • coaching.